T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları

2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan 2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;

Bakanlığımız Taşınmaz Kültür Varlıklarına Onarımına Yardım Komisyonu’nun 31.03.2017 tarih ve 2 sayılı kararı gereğince -PROJE İÇİN 18.09.2017 TARİHİNE ve UYGULAMA İÇİN 18.12.2017 TARİHİNE KADAR EKSİKSİZ OLARAK İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şubesine teslim edilmelidir.

GEREKLİ BELGELER

Projeler için

1-Başvuru dilekçesi (EK-1);

2-T.C. kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi;

7- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge;

8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor (Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile “Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yaklaşık Maliyeti Hazırlama Yöntemi/Teknik Şartnamesi”’ne göre hazırlanmalıdır. Yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.)

9-Dijital ortamda yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü;

10-Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

Uygulamalar için istenen belgeler

1-Başvuru dilekçesi (EK-2)

2-T.C.kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler;

7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi;

8-Taşınmazın işaretlendiği sit, imar, kadastral haritalardan biri;

9-Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Uygulama yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.)

10-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

Başvuru dosyaları aslı ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir.

İRTİBAT: Camişerif Mah. Uray Cad. No: 15/A 33060 Akdeniz/MERSİN

Tel: 0324 237 19 00 (Dâhili 123)

EK-1

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE

MERSİN

Mersin İli, ……….İlçesi, ………..mahallesi, tapunun …..pafta, ……ada, …..parselde kayıtlı mülkiyetimdeki taşınmazın proje çizimi için 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yardım almak istiyorum.

Gerekli belge ve bilgiler ekte olup, gereğini arz ederim. …/…./2017

                                                                                                                            İsim/Soyad

                                                                                                                                 İmza

Ekler:

1-T.C. kimlik numarası beyanı;

2- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

3- Kurul karar örneği veya tescil fişi;

4- Mülkiyet belgesi;

5-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge;

6- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü;

7- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce TMMOB Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelere ilişkin Teknik Şartnamesine göre hazırlanan rapor;

8- Mimar tarafından imzalanan taahhütname.

Adres:

Tel:

Cep Tel:

E-posta Adresi:

EK-2

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE

MERSİN

Mersin İli, …. İlçesi, …… mahallesi, tapunun …… pafta, ….. ada, …. parselde kayıtlı mülkiyetimdeki taşınmazın rölöve-restorasyon projelerin uygulanması için 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yardım almak istiyorum.

Gerekli belge ve bilgiler ekte olup, gereğini arz ederim. …/…./2017

                                                                                                                            İsim/Soyad

                                                                                                                                 İmza

Ekler:

1-T.C.kimlik numarası beyanı;

2- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

3- Taşınmaza ilişkin tescil kararı;

4- Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler;

6- Mülkiyet belgesi;

7-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge;

8- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor;

9- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü;

Adres:

Tel:

Cep Tel:

E-posta Adresi: