T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Duyurusu (Cennet-Cehennem Örenyerinde Deve Turu)

İHALE DUYURUSU (KİRALAMA)

1-İHALENİN KONUSU: Mersin İli, Silifke İlçesi, Narlıkuyu Mahallesi, Cennet Cehennem Örenyeri sınırları içerisinde bulunan Müze Müdürlüğüne tahsisli 51 ve 52 parseller üzerinde koordinatları verilerek güzergahı belirtilen Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2017 tarih ve 7472 sayılı Kararı ile onaylanan alan ile yine Müze Müdürlüğüne tahsisli Astım Mağarası  Örenyerinde  yer alan 3 pafta, 44, 46, 57,58, 59 nolu parseller üzerinde Ok İnşaat Bingöl Turizm Medical Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Sağlık Ltd. Şirketi  tarafından kiralanan parsellerde kafeterya önünde şartname ekindeki krokide belirlenen güzergahta Silifke Müze Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullarda deve turu yaptırmak.
 
2-İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ : 26/12/2017 Salı  günü  saat 14.00’da
3-İHALENİN YERİ               :Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası
4-İHALE USULÜ               : 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü
5-KİRA SÜRESİ               :3 (Üç) Yıl
6-MUHAMMEN BEDEL       :Yıllık = 45.000,00 TL(Kırkbeşbin TL)+KDV
                                                  
7-İHALE İLE İLGİLİ ŞARTNAME VE EKLER: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.
8-GEÇİCİ TEMİNAT: 1 yıllık tahmini kira bedelinin  % 3 (yüzde üç) ü oranında  geçici teminat alınır.
9-ŞARTNAME BEDELİ:Alınmayacak
10-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
1-İSTEKLİ' yi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,
2-İSTEKLİ' nin Tebligat adresi
3-İSTEKLİ' nin telefon, faks, elektronik posta adresi
4-İmza sirküleri (noter tasdikli)
4.1Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri
4.2Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5-Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi
5.1-Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait)
5.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,
6-Ticaret Sicili Gazetesi
7-Şartname tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK' dan alınmış belgeler
8-Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
9-Savcılıktan sabıka kaydı (Gerçek kişi, Tüzel Kişilik ise yetkilisi)
            10-Tahmini kira bedelinin  % 3 (yüzde üç) ü oranında  geçici teminat alınır. (Geçici   teminat  Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi İBAN TR 370001002533034831705194 Nolu hesaba yatırılır.)

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


Deve Turu Kira Şartnamesi.pdf

Deve Turu Güzergah Krokisi.pdf