T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Duyurusu-Mersin Kültür Merkezi Çay Ocağı Kiraya Verilecektir.

İHALE DUYURUSU (KİRALAMA)

1-İHALENİN KONUSU    :Mersin İli, Kültür Merkezi  bünyesinde  bulunan çay ocağının  kiraya verilmesi.   

2-İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ :27/11/2017 Pazartesi  günü  saat 14.00’da

3-İHALENİN YERİ              :Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası

4-İHALE USULÜ                 : 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü

5-KİRA SÜRESİ                  :3 (üç) Yıl,

6-MUHAMMEN BEDEL  :Aylık 2.750,00 TL X 12 ay = 33.000,00 (Otuzüçbin TL.)+KDV                      

7-İHALE İLE İLGİLİ ŞARTNAME VE EKLER: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ve web sitemizden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

8-GEÇİCİ TEMİNAT          : 1 yıllık tahmini kira bedelinin  % 3 (yüzde üç) ü oranında  geçici teminat alınır.

9-ŞARTNAME BEDELİ     :Alınmayacak

10-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

 • 1-İSTEKLİ' yi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

  • 2-İSTEKLİ' nin Tebligat adresi

  • 3-İSTEKLİ' nin telefon, faks, elektronik posta adresi

  • 4-İmza sirküleri (noter tasdikli)

  • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri

  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

   5-Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi
   5.1-Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya
   Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait)

   5.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,

   6-  Ticaret Sicili Gazetesi

   • 7-Şartname tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK' dan alınmış belgeler

   • 8-Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

            9-  Savcılıktan sabıka kaydı (Gerçek kişi, Tüzel Kişilik ise yetkilisi)

   İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


KİRA ŞARTNAMESİ