T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kızkalesi Otopark İhale Duyurusu (Kiralama)

İHALE DUYURUSU (KİRALAMA)

1-İHALENİN KONUSU    : İlimiz. Erdemli İlçesi, Kızkalesi, Kaledibi  Mevkii  Korykos Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik sit alanı içinde yer alan 12 pafta, 639 parselde bulunan taşınmaz otopark alanı olarak kiraya verilecektir.

2-İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ :24.10.2018  günü  saat:14.00:

3-İHALENİN YERİ              :Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası

4-İHALE USULÜ                 : 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü

5-KİRA SÜRESİ                  :3 (Üç) Yıl

6-MUHAMMEN BEDEL  :Aylık 1.375,00 TL X 12 ay = 16.500,00 (Onaltı binbeşyüz TL.)+ (KDV )

7-İHALE İLE İLGİLİ ŞARTNAME VE EKLER: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden veya  resmi WEB sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

8-GEÇİCİ TEMİNAT          :Bir yıllık tahmini kira bedelinin %3 (Yüzde üç) ü oranında geçici teminat alınır.

9-ŞARTNAME BEDELİ     :Alınmayacak

10-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

1-İSTEKLİ' yi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,
2-İSTEKLİ' nin Tebligat adresi
3-İSTEKLİ' nin telefon, faks, elektronik posta adresi
4-İmza sirküleri (noter tasdikli) 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri
Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5-Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi
5.1-Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait)
5.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,
6- Ticaret Sicili Gazetesi
7-Şartname tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK' dan alınmış belgeler
8-Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
9-Savcılıktan sabıka kaydı (Gerçek kişi, Tüzel Kişilik ise yetkilisi)

                                                                                                                             

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


KIZKALESİ OTOPARK ŞARTNAMESİ.pdf